Home | 簡體中文 | 繁體中文 | 雜文 | 打賞(Donations) | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎專欄 | Search | Email

第 25 章 開發規範

目錄

25.1. 檔案
25.2. String
25.3. 資料庫開發規範
25.3.1. 使用pdo_mysql替代mysql
25.3.2. 查詢規範
25.3.3. 結果集使用注意事項

25.1. 檔案