Home | 簡體中文 | 繁體中文 | 雜文 | Search | ITEYE 博客 | OSChina 博客 | Facebook | Linkedin | 知乎專欄 | Email

15.3. 用戶註冊與登錄安全

用戶註冊與登錄除了使用圖片驗證外,還應該記錄來源IP,同時限制用戶使用自動註冊工具